masha efremenko

working clothes

Black Kimono by Bezous &’EM 

Black Kimono by Bezous &’EM 

  “Potions”                      

General concept & headdresses by Masha Efremenko
3D visualization by Transparent house
Photography by Dmitry Zhuravlev
Style by Danila Polyakov
Models by Sasha Vsesviatskaya, Danila Polyakov, Uliana Lukina
Music by Kammerflimmer Kollektief

"Potions"
Headdresses by Masha Efremenko @’em 

"Potions"

Headdresses by Masha Efremenko @’em 

'em-12.07.2012

'em-12.07.2012

'em-26.07.2012

'em-26.07.2012

'em-28.05.2012

'em-28.05.2012